Aká je budúcnosť pre lokálne a regionálne televízne stanice?

hightech_picture_168660V najmenej troch najväčších krajinách v Európe vo Veľkej Britániu, Francúzsku a Španielsku sa v roku 2011 začali prehodnocovať verejnú politiku pre regionálne a miestne televízne stanice. Diskutovalo sa aj v Nemecku a Taliansku. Široká diskusia prináša rôzne možnosti ale všetky krajiny sa zhodujú v podpore regionálneho a lokálneho vysielania.

Náklady na vysielanie sú základným prvkom tejto debaty

Vo Veľkej Británií, ktorá má menej skúsenosti z miestnym vysielaním ako Nemecko, Španielsko alebo Taliansko, prieskumom zistili, že len 10 – 12 komerčných televízií je možné naďalej udržať.

Vo Francúzsku existuje už len asi 45 lokálnych kanálov. Z hľadiska rozsahu, je veľmi výrazný rozdiel medzi kanálmi v parížskej oblasti a vo zvyšku krajiny. To má vplyv na ich základný ekonomický model. Zvlášť menšie lokálne stanice majú obavy z ekonomickej udržateľnosti. Konzultuje sa o kľúčových faktoroch úspechu a o tom, aké zmeny treba vykonať v právnej a licenčnej oblasti, aby mohli televízie maximalizovať svoju šancu na dlhodobú udržateľnosť.

Španielsko má veľa miestnych a regionálnych televíznych staníc. Tam sú dva aspekty na diskusiu. Prvým je diskusia o kvalite a dlhodobej udržateľnosti menších lokálnych TV kanálov, druhým je otázka veľkosti regionálnych staníc a mechanizmus ich financovania (v súčasnej dobe je to kombinácia dotácií a príjmy z reklamy).

V Taliansku sa posledná debata zamerala na hodnotenie miestnych televíznych staníc a zabezpečenie významného postavenia. Hodnotí sa tiež úroveň subvencií a pravidiel, ktoré sa používajú na rozdelenie finančných prostriedkov pre miestne televízne kanály. Nové pravidlá budú klásť väčší dôraz na výrobu miestneho obsahu.

V Nemecku, hoci sú regionálne televízie dobre zavedené, väčšina miestnych televíznych staníc je stále v strate kvôli ťažkostiam rozvíjať obchodné príjmy z reklamy.

Kým regionálne stanice v Nemecku a Španielsku založili úspešné firmy, menšie regionálne a lokálne televízne stanice v mnohých iných krajinách to mali z náročnejšie. Napríklad v roku 2010 kanál M (Veľká Británia) a 7 TV Angers (Francúzsko) skrachovali a veľké mediálne skupiny vystupujú z miestneho televízneho podnikania. Ale sú aj príklady úspešných miestnych televíznych firiem, ktoré by mohli byť príkladom úspechu pre komerčné prevádzkovanie regionálnych a lokálnych TV. 

Je potrebné reagovať na veľmi odlišné ciele verejnej politiky

Výzva na hodnotenie regionálneho alebo lokálneho televízneho podnikania je vo všeobecnosti taká, že by sa malo reagovať na veľmi odlišné ciele verejnej politiky.

Očakáva sa od nich že budú poskytovať regionálny program, služby obyvateľstvu, priťahovať masové publikum a zároveň budú komerčne úspešné. Všetky tieto ciele súčasne nie je možné dosiahnuť, a tak sú potrebné jasné rozhodnutia čo sú priority, na základe kľúčových kritérií verejnej politiky.

Tieto pokyny sú nevyhnutné, aby mohlo byť uskutočnené komplexné nezávislé technické zhodnotenie potenciálu televízií v danej krajine.

Napríklad ak v USA lokálne TV priťahujú publikum na filmy a senzácie, získajú komerčný úspech, ale takýto prístup nezodpovedá cieľom podpory.

Preto, keď politici hodnotia kľúčové faktory úspechu pre miestne televízne podnikanie, je potrebné najprv definovať kritériá, podľa ktorých sa bude úspech v miestnej televízii merať.

Úspech by sa mohol merať na základe niektorého z nasledujúcich faktorov:

 • vplyv na verejnosť (veľkosť publika)
 • veľkosť štruktúry (príjmy na úrovni)
 • zisku (ziskové marže)
 • nezávislosť od verejného financovania (podiel verejného financovania vo svojich príjmoch)
 • podpora miestneho obsahu (objem miestnych programov).

Faktory, ktoré politici používajú na posúdenie úspešnosti miestnej televízie majú vplyv aj na licenčné podmienky a investovanie potenciálnych nezávislých investorov, a ktoré sú nevyhnutnými prvkami pri podpore týchto regionálnych a miestnych ekosystémov.

Francúzi zhodnotili trhy pre regionálne a lokálne televízne stanice v siedmich krajinách (Belgicko, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia), s cieľom diskutovať o kľúčových ponaučeniach pre Francúzsko. Z tohto prehľadu, identifikovali tri široké typy regionálnej a lokálnej televíznej stanice:

 1. Čisto komerčné vysielanie – ako CityTV v Kanade, ktorá pokrýva veľkú populáciu a vysiela atraktívnu americkú show. Tento model je do veľkej miery podporovaný širokým publikom a tak je to menej relevantné v Európe.
 2. Vysoko dotované vysielanie – takým je regionálne vysielanie v Nemecku, Španielsku a do istej miery vo Veľkej Británii, ktoré vysielajú veľmi veľký podiel miestneho obsahu, ale spoliehajú sa na verejnú podporu pri svojom financovaní.
 3. Low-cost (nízkorozpočtové) vysielanie – ako 8TV v Španielsku, ktorá poskytuje obmedzený lokálny obsah, mnoho programov sa opakuje a má pomerne veľké pokrytie obyvateľstva.

Tieto tri typológie potom boli potom hodnotené podľa piatich kľúčových faktorov úspechu, ako je znázornené na obrázku 1 nižšie.

 1. Audience – sledovanosť
 2. Local programming – lokálny program
 3. Revenue – príjem
 4. Public financing – verejné financovanie
 5. Profitability – ziskovosť (rentabilita)
Obrázok 1: Hodnotenie troch typov regionálnych a miestnych TV podľa 5. kľúčových faktorov úspechu [Zdroj: Analysys Mason, 2011]
 1. Purelly commercial broadcasters – čisto komerčné vysielanie
 2. Low cost broadcasters – nízke náklady na vysielanie
 3. Highly subsidised broadcasters –vysoko dotované vysielanie

Na základe uskutočneného porovnávacieho výskumu v tejto štúdii zistili niektoré kľúčové opatrenia, ktoré by mohli byť zavedené do francúzskeho miestneho televíznej trhu (a všeobecne môžu byť tiež použiteľné v iných krajinách):

Maximalizovať príjmy : podporovať prijímanie opatrení, ktoré môžu rozširovať a harmonizovať dotácie pre miestne TV, zosúladiť národné plánovanie predaja reklamy pre inzerentov, a prieskum u divákov.

Zvýšenie iniciatívy : podpora spolupráce medzi verejnoprávnou televíziou a lokálnymi kanálmi, produkovať obsah na regionálnej alebo “nadregionálnej miestnej” úrovni, a podporiť harmonizáciu redakčnej kvality na kanáloch v rovnakej sieti.

Zníženie nákladov : podpora zoskupenia kanálov, aby mohli osloviť širšie publikum, podpora zdieľania štrukturálnych nákladov a možnosti ako minimalizovať náklady na národné verejnoprávne vysielanie.

Regulačné opatrenia : pravidlá pre definíciu prvého spustenia miestnych programov, týkajúce sa reklamy pre miestne stanice a pre vlastníctvo miestnej stanice.

Celkovo tieto alebo iné opatrenia je potrebné starostlivo posúdiť v kontexte situácie jednotlivých krajín a cieľov verejnej politiky.

Asymetria TV nariadení má umožniť krajinám uspokojovať rôzne ekonomické a kultúrne potreby na regionálnej a miestnej úrovni.

Aké sú ekonomické a kultúrne potreby na Slovensku?

To je základná otázka a tvrdý oriešok vzhľadom ku doterajšiemu nezáujmu o sektor regionálneho vysielania. Práve iniciatíva združenia RegionTvnet sa chce stať akcelerátorom zmien.

Spracované zo zahraničných zdrojov.

Leave a Reply