Aká je efektivita a účinnosť reklamy

Noviny

Výhodou je veľký dosah, vysoká miera územnej koncentrácie, potrebná frekvencia, hmotný charakter, krátke výrobné lehoty, relatívne nízke náklady a schopnosť sprostredkovať detailné informácie. Nevýhodou je nemožnosť zacielenia na určitý zákaznícky segment, obmedzenie tvorivého spracovania reklamy, nízka úroveň prevedenia a vysoké náklady celoštátnej tlače.

Časopisy

Výhodou je ich čítajú špecifické skupiny zákazníkov, majú hmotný charakter, určitá dôveryhodnosť zákazníckeho segmentu a možnosť sprostredkovania detailných informácií. Nevýhodou je obmedzenie kreativity (nemajú pohyb, zvuk …), zhluky inzerátov, nízka frekvencia (mesačníky, 1/4 ročníky …), dlhé doby na uverejnenie, sú pomerne drahé (v dôsledku toho nastáva určitá selekcia potenciálnych zákazníkov)

Rozhlas

Výhodou sú relatívne nízke náklady, možnosť voľby poslucháčov, možnosť vysokej frekvencie pri podávaní správy, krátke (výrobné) lehoty na uverejnenie a možnosť časového zosúladenia, v rámci denných (týždenných) cyklov.  Nevýhodou je, že nesprostredkuváva vizuálny vnem, krátka životnosť tejto správy, inzertné vstupy majú charakter zhlukov informácií.

Televízia

Výhodou je vysoký dosah, vysoký presvedčovací vplyv, schopnosť jednotného prenosu správy na celom území, schopnosť využitia časového faktoru týždňového a denného cyklu, možnosť demografickej selektívnosti. Nevýhodou sú vysoké náklady na výrobu spotu, krátka životnosť a pôsobí faktor zhluku.

Leave a Reply