Úlohy a ciele

RegionTVnet zastupuje záujmy regionálnych a lokálnych vysielateľov, zaväzuje sa k podpore rozvoja tohto typu médií, posilneniu existujúcich a vytváraniu nových obchodných modelov.

Cieľom činnosti združenia je presadzovanie nezávislosti šírenia informácií a rozvoj regionálneho televízneho vysielania na Slovensku, zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov svojich členov vo vzťahoch so štátnymi orgánmi, samosprávou, organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, so šíriteľmi televízneho signálu a s ďalšími subjektmi v SR a zahraničí.

RegionTVnet.SK sa bude zameriavať aj zvyšovanie povedomia orgánov verejnej správy a samosprávy o význame regionálneho vysielania pre obyvateľstvo najmä pre ich vyvážený pohľad na spoločenské udalosti, publikovanie stanovísk k udalostiam, ktoré sa dotýkajú regionálnej televízie. Zároveň členovia združenia budú dbať aj o vytváranie korektnej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi televíznej produkcie.

V záujme posilnenia povedomia o význame a postavení regionálnej televízie plánuje združenie každoročne organizovať Deň regionálnej televízie. V spolupráci s akademickou pôdou združenia plánuje organizovať aj odborné podujatia, workshopy, či konferencie, ktoré by smerovali k posilneniu a rozvoju regionálnej televízie na Slovensku. RegionTVnet.SK sa zároveň hlási aj k rešpektovaniu dokumentov a smerníc Európskej únie, z oblasti televízneho vysielania.

RegionTVnet ponúka svojim členom výhody: obhajovanie spoločných záujmov a spoluvytváranie mediálnej politiky v oblasti lokálneho a regionálneho vysielania, koordinácia odborných stanovísk a postojov k poskytovaniu regionálneho vysielania v systéme vysielania SR, konštantný rozvoj regionálnych projektov podpora a spoločných iniciatív, pravidelné informačné a vzdelávacie akcie, program výmeny programov a spoločná produkcia programov.

Ako sa stať členom