Prípad mestskej časti vs. UVO, vyhovujúca formulácia zmluvy

Mestská časť uzatvorila s vysielateľom Zmluvu o spolupráci v oblasti regionálneho vysielania. Predmet zmluvy bol formulovaný – „poskytnutie služieb v oblasti TV vysielania : výroba, vysielanie a reprízovanie týchto programov podľa prílohy“. V prílohe boli špecifikované programy: názov, minutáž, vysielací čas uvedenia v riadnom vysielaní TV stanice, t.j. premiér a repríz. Ďalej sa vysielateľ v […]

Ako je aplikovaná výnimka pre obstarávanie programu v zahraničí

Citované ustanovenie v ZVO  §1 ods.2 písmeno p je do zákona prevzaté zo smernice EP a Rady 2004/18/ES o koordinácií postupov zadávania verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby. Zmluva medzi Pohoda Top media, s.r.o. a Moravskoslézky kraj Zmluva na výrobu programového obsahu určeného pre vysielanie, nákup vysielacieho času a poskytnutí licencie […]

Smernica 24/2014: Výnimka platí aj pre nadobúdanie programov – problém je vyriešený!

Smernica 24/2014: Výnimka platí aj pre nadobúdanie programov. Problém je už vyriešený aplikovaním smernice do nášho zákona.  Nové znenia zákona  prinieslo oporu našim tvrdeniam. UVO vo svojom metodickom usmernení sa odvoláva na Smernicu 18/2004. Táto smernica však bola nahradená novou: Smernica 24/2014. Tá pod výnimku označila aj poskytovanie programov, ktoré sa zadávajú poskytovateľom audiovizuálnych alebo […]

Poznámky k odpovedi UVO

Odpoveď UVO bola, že nie, výroba programu nie službou týkajúca sa vysielacieho času ani v prípade ak si verejný obstáravateľ – nevysielateľ obstaráva vysielací čas vrátane obsahu vysielacieho času – výroby. K tomu výkladu niekoľko poznámok: Prvá časť výnimky je jasná. Vysielateľ nadobúda programový materiál určený pre televízne vysielanie :vývoj, produkcia a koprodukcia. Ten nenadobúda […]

Čo by to znamenalo verejne obstarávať programový materiál?

Na Slovensku ani v EÚ krajinách, sme nenašli z verejných zdrojov známy prípad, aby sa v prípade obstarávania programov u vysielateľa sa použili postupy verejného obstarávania. Opak je pravdou, uplatňuje sa výnimka. Mohli by ste byť pápežskejší ako pápež a pokúsiť sa o to. Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne pri spolupráci s regionálnou TV obstarávať […]

Postup – uplatnenie výnimky z ZVO pri uzatváraní zmlúv bol spochybnený

Aj keď vyššie uvedené fakty a prax v krajinách EÚ poukazuje na možnosť aplikácie výnimky pri spolupráci s vysielateľom, objavili sa pochybnosti o legálnosti doteraz obvyklej praxe. „Nakoľko mestská časť Petržalka nie je vysielateľom mala obstarávať vývoj a výrobu programov, obstojí iba výnimka týkajúca sa vysielacieho času „ píše vo svojom blogu protikandidát na starostu […]

Čo sú to “služby týkajúce sa vysielacieho času”?

Je výroba programu službou týkajúcou sa vysielacieho času, ak sa objednáva zároveň s vysielacím časom u vysielateľa? Hľadali sme odpoveď v zákonoch týkajúcich sa vysielateľov, aby sme našli definiciu služieb, týkajúcich sa vysielacieho času.  Ako to vyzerá v zahraničí? JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: V zákone č. 308/2000 Z. […]

Odpoveď z UVO

Úrad odpovedal: “verejný obstarávateľ, ktorý nie je zároveň v postavení vysielateľa a uvažuje o zadaní zákazky súvisiacej s produkciou alebo koprodukciou programu má postupovať pri zadávaní takej zákazky podľa zákona o VO. Výnimku možno využiť iba v časti, ktorá sa týka vysielacieho času.” Otázka pre UVO: Ako postupovať v prípade ak verejný obstarávateľ si objednáva výrobu […]

Dôvody pre vyňatie z režimu verejného obstarávania

Podľa bodu 25 preambuly smernice 2004/18 “ zadávanie verejných zákaziek na určité audiovizuálne služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania by malo umožňovať zohľadňovanie kultúrneho alebo spoločenského významu, čo má za následok, že sa na ne nemôžu uplatňovať pravidlá verejného obstarávania. Z týchto dôvodov sa musí prijať výnimka pre verejné zákazky na služby pri nákupe, […]

Výklad pojmov ku téme zmluvy v regionálnej TV z hľadiska ZVO

Vzhľadom na skutočnosť, že v práve Európskej únie je potrebné vykladať všetky výnimky vzťahujúce sa verejné obstarávanie pomerne úzko je potrebné bližšie vysvetliť jednotlivé pojmy z vyššie citovaných ustanovení. Vysielací čas Podľa § 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách […]

Regionálne televízie a verejné obstarávanie

REGIONAL TELEVISION AND PUBLIC PROCUREMENT: Mária Urlandová, Eva Chudinová Local governments must respect the law on public procurement. So the question is, if the contracting authority has a particular interest in broadcasting, thematic focus of the program, which promotes the idea of some public utility, forms of behavior, education and popularizing, what action should be […]

Zmluvy o spolupráci a UVO

Zmluva sa uzatvára, ak má verejný obstarávateľ záujem o vysielanie určitého programu, ktorý propaguje verejnoprospešnú myšlienku, formuje správanie, vzdeláva a popularizuje. Obvyklým prípadom je regionálne vysielanie, kde je cieľom prezentácia aktivít mesta, mestskej časti a organizácii, ktoré patria do jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Samospráva pri spolupráci s regionálnou TV uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti […]