Čo sú to “služby týkajúce sa vysielacieho času”?

Je výroba programu službou týkajúcou sa vysielacieho času, ak sa objednáva zároveň s vysielacím časom u vysielateľa? Hľadali sme odpoveď v zákonoch týkajúcich sa vysielateľov, aby sme našli definiciu služieb, týkajúcich sa vysielacieho času.  Ako to vyzerá v zahraničí?
JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu:

V zákone č. 308/2000 Z. z. je v súvislosti so zabezpečovaním vysielania programovej služby pri vymedzení pôsobnosti zákona č. 308/2000 Z. z. použitý pojem pracovná činnosť priamo spojená s vysielaním. Uvedený pojem má označovať činnosť zamestnancov vysielateľa, ktorej výsledkom je tvorba obsahu vysielania a jeho šírenie.

Z hľadiska nastolenej problematiky je vhodné poukázať aj na definíciu pojmu redakčná zodpovednosť (§ 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.), ktorou je v prípade vysielania vykonávanie účinnej kontroly nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do programovej štruktúry. Vysielateľ je tak subjekt, ktorý má vykonávať účinnú kontrolu nad výberom programov a nad ich časovým zaraďovaním do programovej štruktúry. V zákone č. 308/2000 Z. z. tak nie je postavenie vysielateľa spájané s výrobou obsahu vysielania, ale s výberom obsahu vysielania a jeho časovým zaraďovaním.

JUDr. Igor Chovan:

Výnimka z povinnosti verejného obstarávania by sa mala vzťahovať práve na výrobu a prvotné vysielanie programov vysielateľom. Toto uvádza aj citované ustanovenie odseku 25 preambuly Smernice 2004/18/ES a nasvedčuje tomu aj výklad a postupy v členských štátoch EÚ (napríklad v Českej republike, pozri zmluva medzi televíznym vysielateľom Pohoda Top Media s.r.o., Ostrava a Moravskoslezkým krajom; jediný prípad z tejto oblasti ktorý riešil Úřad pro ochranu hospodářské souteže je predaj reklamného času Českou televíziou – pozri rozhodnutie R234/2011/VZ-7799/2012/310/JS).

Je možné pod pojem „civilná zákazka, ktorá sa týka vysielacieho času“ zahrnúť aj služby vymenované v prvej časti ustanovenia o výnimke: vývoj, produkcia a koprodukcia programového materiálu?

Sú to prakticky tie isté služby, len subjekt je rozdielny: zadáva vysielateľ alebo iný verejný obstarávateľ. Pri vysielateľovi boli služby rozpísané podrobne : nadobúdanie, vývoj, produkcia, koprodukcia a v druhom prípade sú služby smerom od vysielateľa označené súhrnným pojmom „zákazky týkajúce sa vysielacieho času“ aby bolo jasné, že to slúži pre vysielanie – šírenie verejnosti.JUDr. Igor Chovan:

Z uvedených ustanovení zákona vyplýva, že pod pojem vysielací čas patria jednak programy vysielania a jednak doplnkové vysielanie ako reklama. Vysielateľ nesie redakčnú zodpovednosť za obsah svojho vysielania. Teda ak v dôsledku chybnej prípravy programu a následného odvysielania dôjde k porušeniu zákona musí niesť administratívno-právnu zodpovednosť a strpieť uloženie sankcie za takéto svoje konanie. Pod pojmom vysielací čas nie je možné chápať len vysielanie reklamy a takisto nie je možné predávať vysielací čas programov (predaj napríklad vysielacieho času pre spravodajstvo je neprípustný).

Vysielanie programovej služby treba dôsledne odlíšiť od retransmisie programovej služby. Prvotné vysielanie uskutočňuje vysielateľ a retransmisiu prevádzkovateľ retransmisie. Ide o dve rôzne činnosti, podliehajúce rôznym zákonným pravidlám, pričom výnimka z verejného obstarávania podľa § 1 ods. 2 písm. p) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa na prevádzkovanie retransmisie nevzťahuje.

Pridaj komentár