Odpoveď z UVO

Úrad odpovedal: “verejný obstarávateľ, ktorý nie je zároveň v postavení vysielateľa a uvažuje o zadaní zákazky súvisiacej s produkciou alebo koprodukciou programu má postupovať pri zadávaní takej zákazky podľa zákona o VO. Výnimku možno využiť iba v časti, ktorá sa týka vysielacieho času.”

Otázka pre UVO:

Ako postupovať v prípade ak verejný obstarávateľ si objednáva výrobu a odvysielanie programov u vysielateľa televíznej programovej služby? 

Odpoveď:

Vzhľadom, že na citované ustanovenie §1 odsek 2 p ZVO, predstavuje výnimku z jedného z hlavných cieľov VO, ktorými je voľný pohyb služieb a otvorenie sa čo najširšej súťaži, musí byť toto ustanovenie vykladané reštriktívne. Vychádzajúc z vyššie uvedeného verejný obstarávateľ, ktorý nie je zároveň v postavení vysielateľa, ale zadáva zákazku ktorej predmetom sú činnosti ako nadobudnutie, vývoj, produkcia a koprodukcia programu určeného pre vysielanie nie je oprávnený uplatniť výnimku zo zákona o VO.

Z vyššie uvedeného je potrebné každý konkrétny prípad posúdiť z hľadiska naplnenia podmienok oprávňujúcich VO zadávať zákazku mimo režimu pravidiel a postupov upravených zákonom o VO. Posudzujú sa konkrétne okolností prípadu, vrátane postavenia VO a konkrétna činnosť. Výsledkom má byť jednoznačný rezultát že povaha zákazky, vrátane okolnosti poskytnutia služby, vo všetkých smeroch spĺňa a preukazuje naplnenie podmienky pre aplikáciu uvažovaného postupu.

Zodpovednosť za uplatnenie výnimky z aplikácii zákona o VO v súvislosti zo zadávaním zákazky je výlučne na obstarávateľovi. V prípade, ak verejný obstarávateľ a samospráva ním nepochybne je, využije možnosť uplatnenia výnimky z aplikácie zákona o VO je povinný uvedenú skutočnosť riadne odôvodniť. Prípadná existencia výnimky z aplikácie zákona nebráni verejnému obstarávateľovi uskutočniť verejné obstarávanie súťažným postupom zadávania zákazky a to najmä v situáciach ak na daný predmet zákazky existuje viacero porovnateľných ponúk a je vytvorený predpoklad hospodárskej súťaže.

Metodické usmernenie nepredstavuje právne záväzný výklad zákona o VO ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.

Hľadali sme odpoveď na otázku, či výroba programov ak je objednaná spolu s vysielaním je “zákazkou týkajúcou sa vysielacieho času” a či teda možno uplatniť výnimku.

UVO odpovedá: „už zo samotného gramatického a logického výkladu predmetného ustanovenia, keď výnimku na predmetné činnosti (nadobúdanie, vývoj, produkcia a koprodukcia programového materiálu určeného pre televízne vysielanie) si môže uplatniť len vysielateľ, možno a contrario vyvodiť, že tieto činnosti nemôžu byť subsumované pod druhú časť daného ustanovenia a teda nemožno ich aplikovať v prípade civilnej zákazky, ktorá sa týka vysielacieho času.“ Konštatuje, že „iný výklad zákona by poprel účel menovania subjektu v postavení vysielateľa zákonodarcom a výpočet činnosti vo vzťahu k nemu.“

Zaujímalo nás, čo teda Úrad považuje za zákazku týkajúcu sa vysielacieho času

UVO má za, že „zákazkou týkajúcou sa vysielacieho času je taká zákazka, ktorej predmetom je obstaranie/nákup vysielacieho času verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, t.j. obstaranie/nákup odplatného poskytnutia vysielacieho času v dohodnutom rozsahu v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, počas ktorého vysielateľ šíri pôvodnú kódovanú alebo nekódovanú programovú službu určenú pre príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia.

Citované zdroje:

Žiadosť o metodické usmernenie na UVO

Metodické usmernenie 7126-5000/2015 z 17.6.2015

Smernica EP 24/2014 z 20.2.2014, oddiel 3, článok 20, bod b

Smernica 18/2004

Pridaj komentár