Regionálna TV

spravy_z_regionov1
Väčšina ľudí sa síce zaujíma o spravodajstvo z celého sveta a udalosti z celosvetových centier, no čoraz viac reagujú na problémy lokálneho charakteru zo svojho najbližšieho okolia. Práve v tomto smere zohráva dôležitú úlohu lokálna televízia.

Miestna televízia je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu. V súčasnosti sa LRBTV stávajú zainteresovanejšími z pohľadu občana, stávajú sa jedným z hlavných prvkom regiónu v zmysle nielen kultúrnom, regionálneho povedomia, kultúrnej identity, uchovávania nárečí, ale aj v ekonomickom zmysle.

Lokálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Štruktúru vysielania lokálnych televízií môžeme všeobecne zhrnúť do okruhov spravodajstva, publicistiky a lifestyle magazínov. Každá z nich zohráva dôležitú úlohu a je pre ňu dôležitý geografický a spoločenský aspekt.

Lokálna a regionálna televízia je médium, ktoré si už dávno našlo svoje miesto na televíznom trhu. Predpokladá sa, že vzhľadom na zahraničné a domáce skúsenosti bude význam lokálnych televíznych staníc ďalej narastať.

Podľa zákona 308/2000 o vysielaní a retransmisií:
Lokálna a regionálna televízia v  súlade s pridelenou licenciou je  zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k pocitu identity so spoločenstvom.

Lokálne vysielanie je vysielanie, ktorého príjem sa zvyčajne geograficky obmedzuje na obec a oblasť príjmu nepresahuje viac ako 100 000 obyvateľov, a ak ide o mesto, viac ako 200 000 obyvateľov. Regionálne vysielanie je vysielanie, ktoré pokrýva územie väčšie, ako je katastrálne územie obce, a ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov.

Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Prispieva k lepšej vzájomnej informovanosti občanov a orgánov miestnej samosprávy, k väčšej účasti občanov na správe verejných vecí.

Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.

Kto sme?

Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma.

Na program regionálnej TV by sa nemalo nazerať optikou národnej komerčnej televízie, nie je prioritne určený na zábavu, showbiznis a bulvár. Regionálna televízia nenapodobňuje národné média. Vie, že jej nezastupiteľné miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov „svojho“ regiónu. My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší.

Nie je tiež správne posudzovať regionálnu televíziu iba podľa veľkosti územia pokrytého signálom. (To platilo v minulosti ale pri dnešných technických možnostiach môže každá TV povedať, že vysiela na celý svet – cez internet.) Televízia je regionálna kvôli obsahu nie kvôli technickému dosahu.

Je stále záujem o sledovanie regionálnej televízie?
Nevieme si predstaviť stav, že by človek sa mal prestať zaujímať o svoje okolie. Človek si pozrie zahraničné správy – vojny, terorizmus, katastrofy, pozrie si národné správy – vysoká politika, kauzy a rýchlo-kvasené celebrity. Cíti sa bezmocný, lebo na veci nemá vplyv. Ale informácie z regionálneho média sú mu užitočné, s tým môže niečo urobiť, lebo meniť svet k lepšiemu sa začína na miestnej úrovni.

Lokálna a regionálna televízia je médium, ktoré si už dávno našlo svoje miesto na televíznom trhu. Predpokladá sa, že vzhľadom na zahraničné i domáce skúsenosti bude význam týchto médií iba narastať.

Aké sú úžitky regionálnej televízie?

Prispieva aj k rozvoju regiónu, lebo cieľom je významne ovplyvňovať rozvoj daného regiónu, jeho identitu a preto sa program zameriava na podstatné aspekty diania v danom meste, či regióne.

Pre občanov / obyvateľov regiónu

Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí, umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.

  • Pestuje lokálnu a regionálnu identitu a má integračnú funkciu. pretože prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.
  • Významne prispieva k demokratizácii – práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a informačne blízke.
  • Je faktorom zachovania a rozširovaniu plurality médií.

Komunálnym politikom

Dáva možnosť odprezentovať svoje názory v atraktívnej audiovizuálnej forme. Svojim spôsobom im pomáha aj v zručnosti vystupovať pred kamerami – možno sa im to raz bude hodiť, keď budú v národnej politike.

Poskytuje uplatnenie top profesionálom

Pre komerčnú TV je často už aj štyridsiatnik starý. Títo tvorcovia v regionálnej TV vidia sebarealizáciu a chcú odovzdať svoje skúsenosti. Je až prekvapujúce, aký je veľký záujem profesionálov z národnej televízie o uplatnenie v menšom a slobodnejšom kolektíve regionálnej televízie.

Vychováva mediálnych tvorcov pre túto krajinu

 Televízie z menších miest posielajú talentovaných redaktorov a technikov do regionálnych televízií väčších miest a po čase si ich preberajú, ako z katalógu, národné televízie. Vedia, že človek z regionálnej TV má všestranné zručnosti, dobré pracovné návyky a suverenitu pred kamerou.

Buduje audiovizuálny priestor

 Pretože napriek obmedzeným príjmom vyrába rôzne nízkorozpočtové formáty a dokumentálne filmy. Svojim spôsobom opäť pomáha komerčnej konkurencii, lebo ukazuje, že programové formáty sa dajú vyrábať efektívnejšie.

Obsah regionálneho vysielania

Štruktúru vysielania tvorí: spravodajstvo, publicistika a záujmové magazíny. Niektoré stanice aktualizujú program každý deň, iné vysielajú v slučke celý týždeň to isté, je to rôznorodé.

Najobľúbenejšie sú diskusné programy na aktuálnu tému. Ponúkajú názory mienkotvorných ľudí, analýzu problémov a tak sú pre ľudí zaujímavé.  Silnou stránkou je občianska publicistika – tej je všeobecne málo a problémov veľa.

Ďalšou silnou stránkou regionálnych televízií je dokumentárny film, najmä taký, ktorý propaguje mesto či región. Televízie majú množstvo archívnych záberov, ktoré môžu využiť pri spracovaní. Okrem výroby môžu filmy aj odvysielať.