Štatút

Základné údaje

 1. Názov Združenia je Asociácia regionálnych televízií – RegionTVnet.SK , (ďalej len „združenie“)

 2. Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.

 3. Sídlom združenia je Prokopova 1, 851 01 Bratislava-Petržalka.

Predmet činnosti

 1. Predmetom činnosti združenia je obhajovanie záujmov regionálnych a lokálnych televíznych staníc, zabezpečovanie a koordinácia odborných stanovísk a postojov k poskytovaniu regionálneho vysielania v systéme vysielania SR, výmena informácií a skúseností medzi členmi a nečlenmi združenia, zastupovanie členov združenia na národnej a medzinárodnej úrovni a zvyšovanie odbornosti zamestnancov súkromných regionálnych vysielateľov.

 2. Cieľom činnosti združenia je:

  1. Presadzovanie nezávislosti šírenia informácií a rozvoj regionálneho televízneho vysielania na Slovensku .

  2. Zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov svojich členov vo vzťahoch so štátnymi orgánmi, samosprávou, organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, so šíriteľmi televízneho signálu a s ďalšími subjektami v SR a zahraničí.

  3. Spracovanie stanovísk a aktívna účasť na vytváraní právneho prostredia podporujúceho regionálne vysielanie.

  4. Zvyšovanie povedomia orgánov verejnej správy a samosprávy o význame regionálneho vysielania pre obyvateľstvo najmä pre ich vyvážený pohľad na spoločenské udalosti, publikovanie stanovísk k udalostiam, ktoré sa dotýkajú regionálnej TV všeobecne, alebo jej členov, najmä informácie o stave regionálneho vysielania v SR.

  5. Propagácia členov združenia, uskutočňovanie prednášok a konferencií na tému regionálneho a lokálneho vysielania,

  6. Koordinovanie spolupráce pri výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov.

  7. Dbať o vytváranie korektnej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi.

Členstvo v združení

Členstvo v združení je riadne alebo čestné.

 1. Riadnym členom združenia sa môže stať právnická osoba pôsobiaca v oblasti poskytovania regionálneho televízneho vysielania, je držiteľom licencie pre televízne vysielanie, ktorá súhlasí so Stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri napĺňaní predmetu jeho činnosti.

 2. Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba – odborník pôsobiaci v oblasti televízneho vysielania, vzdelávania alebo právneho poradenstva alebo právnická osoba pôsobiaca v inej oblasti, orgán štátnej resp. miestnej správy, občianske združenie, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia, ktorého prijatie do združenia schváli Predstavenstvo. Návrh na prijatie čestného môže podať ktorýkoľvek z riadnych členov.

Vznik a zánik členstva v združení

 1. Vznik členstva v združení
  Nový záujemca o prijatie za člena združenia musí podať písomnú žiadosť o prijatie za člena Združenia, ku ktorej pripojí aktuálny výpis z Obchodného registra a fotokópiu licencie pre televízne vysielanie. Súčasťou prihlášky o členstvo je vyhlásenie o tom, že záujemca o prijatie za člena súhlasí s cieľmi a stanovami združenia. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia, ktorý vedie Predstavenstvo.

 2. Pozastavenie členstva v združení
  Ak bolo členovi združenia udelené na pokyn valného zhromaždenia združenia napomenutie z dôvodu porušovania stanov alebo iných povinností vyplývajúcich z členstva, môže byť členovi počas lehoty stanovenej na odstránenie nedostatkov pozastavené členstvo v združení. Ak je riadny člen v omeškaní so zaplatením ročného členského príspevku alebo jeho časti viac než 90 dní, nemôže vykonávať práva riadneho člena združenia podľa týchto stanov. O pozastavení členstva resp. zrušení pozastavenia členstva rozhoduje Predstavenstvo.

 3. Členstvo v združení zaniká:

  1. zánikom právnickej osoby – člena združenia alebo jeho oprávnenia na televízne vysielanie

  2. vylúčením za nezaplatenie ročného členského príspevku alebo za iné závažné porušenie stanov alebo vnútorných predpisov združenia vydaných v súlade s týmito stanovami alebo za poškodzovanie záujmov združenia; o vylúčení člena rozhoduje Predstavenstvo.

  3. zánikom združenia

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen združenia má právo: zúčastniť sa zasadnutia Valného zhromaždenia, navrhovať program Valného zhromaždenia, navrhovať kandidátov do orgánov a volených funkcií združenia, voliť a byť volený do orgánov združenia, byť informovaný o zámeroch, aktivitách a činnosti združenia, požadovať vysvetlenia od všetkých orgánov združenia týkajúcich sa ich činnosti; podávať návrhy, odporúčania a sťažnosti orgánom združenia, podieľať sa na činnosti združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov združenia a zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín združenia.

 2. Čestný člen Združenia má právo: podieľať sa na činnosti združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov združenia; zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín združenia a podávať podnety k činnosti združenia.

 3. Každý člen je povinný: dodržiavať stanovy združenia ako aj všetky vnútorné predpisy združenia vydané v súlade s nimi; pred vznikom členstva v združení sa každý záujemca o členstvo oboznámi s týmito stanovami a všetkými vnútornými predpismi združenia, ktoré sa ho týkajú; vedome neohrozovať záujmy združenia a aktívne napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti združenia.

 4. S cieľom podporovať rasť transparentného a dôveryhodného trhu regionálnych televízií, členovia sa zaväzujú k nulovej tolerancii korupcie a podplácania.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú: Valné zhromaždenie (VZ), Predseda – štatutárny orgán, Predstavenstvo – výkonný orgán, Dozorná rada (DR), Ambasádor a Tajomník.

Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Predstavenstvo.

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Predstavenstvo združenia. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

 2. Zdrojom majetku sú: členské príspevky, príspevky členov na ďalšie výdavky spojené s činnosťou združenia, hmotný majetok združenia, dary a príspevky fyzických a právnických osôb, granty nadácií a dotácie štátu, hospodárska činnosť združenia, úroky z peňažných vkladov, výnosy z verejných zbierok, benefičných akcií a organizovania iných činností v súlade s cieľmi združenia.

 3. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.

 4. Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom.

 5. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkom na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

Stanovy združenia