Združenie RegionTVnet

TV_s logom
Združenie Asociácia regionálnych televízií – RegionTVnet.sk pr
esadzuje záujmy lokálnych a regionálnych televíznych vysielateľov.

Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych TV, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia už 25 rokov a viaceré z nich sú často vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy. Napriek tomu je na Slovensku dosť nezávislých regionálnych televízií, ktorých kvalita produkcie je porovnateľná s nadregionálnymi, avšak chýba im morálna a finančná podpora.

Zámerom združenia je preto posilňovať postavenie regionálnych televízií aj prípadnými legislatívnymi zmenami v prospech zrovnoprávnenia s nadregionálnymi a celoplošnými televíziami, presadzovať posilnenie finančných zdrojov v rámci komerčnej spolupráce členov združenia, ako aj presadzovať grantovú podporu z verejných, či súkromných zdrojov.

Slovensko je krajinou regiónov, ktoré sú poznačené viacerými identitami, rôznych kultúr, zvykov a tradícií. To je pre nás veľa práce aby sme postarali o lokalitu: od kľúčových záležitosti na stavenisku, rozhovorov so starostom, až problémy v komunite, poskytovanie podrobných informácií o aktivitách regionálnych športových klubov, občianskych organizácií a podnikateľskej sféry.

Iba lokálny televízny hráč môže detailne monitorovať miestne záležitosti. Lokálne televízie poskytujú skutočný názor a demokraciu.

RegionTVnet preto bude žiadať, aby štát a miestna samospráva začali diskusiu a rokovania s cieľom dostať do udržateľnej koncepcie financovanie miestnych televíznych staníc. Plnia poslanie verejnoprávnej služby miestnych a regionálnych podmienkach na Slovensku. Z tohto dôvodu, majú tiež nárok na spravodlivý podiel z poplatku domácnosti.

V záujme splnenia cieľov sme otvorení pre vstup ďalších riadnych a čestných členov združenia. Nový subjekt vznikol ako paralelná organizácia združenia Lotos, ktoré plne rešpektuje, ale jej snahou je výrazne posilniť pozíciu a ambície nezávislých regionálnych televízií.  RegionTVnet vyzýva nezávislé miestne a regionálne stanice k spolupráci a obhajobe svojho poslania.