Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa pred niekoľkými týždňami vznikol nový subjekt RegionTVnet.SK – Asociácia regionálnych televízií ako občianske združenie, ktoré združuje regionálne televízie s rovnakým záujmom. Členmi združenia momentálne sú: TV Bratislava, TV Karpaty, TV Nitrička, TV ORAVIA a TV ZEMPLÍN .

Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych médií, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia už 20 rokov a viaceré z nich sú často vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy. Napriek tomu je na Slovensku aj veľa nezávislých regionálnych televízií, ktorých kvalita produkcie je porovnateľná s nadregionálnymi, avšak chýba im morálna a finančná podpora.

Zámerom združenia je preto posilňovať postavenie regionálnych televízií aj prípadnými legislatívnymi zmenami v prospech zrovnoprávnenia s nadregionálnymi a celoplošnými televíziami, presadzovať posilnenie finančných zdrojov v rámci komerčnej spolupráce členov združenia, ako aj presadzovať grantovú podporu z verejných, či súkromných zdrojov.

Cieľom činnosti združenia je presadzovanie nezávislosti šírenia informácií a rozvoj regionálneho televízneho vysielania na Slovensku, zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov svojich členov vo vzťahoch so štátnymi orgánmi, samosprávou, organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, so šíriteľmi televízneho signálu a s ďalšími subjektmi v SR a zahraničí.

RegionTVnet.SK sa bude zameriavať aj zvyšovanie povedomia orgánov verejnej správy a samosprávy o význame regionálneho vysielania pre obyvateľstvo najmä pre ich vyvážený pohľad na spoločenské udalosti, publikovanie stanovísk k udalostiam, ktoré sa dotýkajú regionálnej televízie. Zároveň členovia združenia budú dbať aj o vytváranie korektnej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi televíznej produkcie.

V záujme posilnenia povedomia o význame a postavení regionálnej televízie bude združenie RegionTVnet.SK každoročne organizovať Deň regionálnej televízie. V spolupráci s akademickou pôdou združenia plánuje organizovať aj odborné podujatia, workshopy, či konferencie, ktoré by smerovali k posilneniu a rozvoju regionálnej televízie na Slovensku. RegionTVnet.SK sa zároveň hlási aj k rešpektovaniu dokumentov a smerníc Európskej únie, dotýkajúcej sa televízneho vysielania.

Nový subjekt vznikol aj ako paralelná organizácia združenia Lotos, ktoré plne rešpektuje, ale jej snahou je výrazne posilniť pozíciu a ambície nezávislých regionálnych televízií.

Informácie o združení sú k dispozícií na web stránke: www.regiontvnet.sk

 

 

Pridaj komentár