Švajčiarske LRTVB majú podstatne väčšiu finančnú podporu ako iné európske TV stanice.

Generálny riaditeľ EBU Noel Curran uviedol:

Vzhľadom k tomu, že dôvera ľudí v platformy sociálnych médií klesá a šírenie falošných správ a dezinformácií rastie online, verejné služby sú zdrojom nezávislých informácií a diskusií. Úroveň dôveryhodnosti pre verejné služby, najmä v televizií a rozhlase, sa zvyšuje. Mali by sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili, že vysielanie vo verejnom záujme vo Švajčiarsku bude i naďalej poskytovať nezávislý a rôznorodý hlas a stále zložitejšom a deliacom sa svete.

svajcVo Švajčiarsku parlament schválil revíziu federálneho zákona pre rozhlasové a televízne vysielanie z 24. marca 2006 (RTVA) v septembri 2014, ktorý bol prijatý švajčiarskymi voličmi v referende v 4. júna 2015. V súlade s touto revíziou sa podielový poplatok (u nás koncesionársky poplatok) zvýšil a pre licencovaných vysielateľov sa štiepi tak, že príjem pre lokálnych a regionálnych staníc tvorí medzi 4 – 6 % z poplatkov.

Švajčiarske  LRTVB majú podstatne väčšiu finančnú podporu z poplatkov ako iné európske TV stanice. Ale aj ďalšie cielené priame a nepriame financovanie je dôležité:

 • subvencovanie nákladov na vysielanie v niektorých platformách,
 • financovanie štúdií týkajúcich sa publika a výkonu LRTVB,
 • financovania spoločnej platformy pre všetky LRTVB, čo uľahčuje výmenu skúseností a osvedčených postupov, a šetrí určité náklady ( štúdie, akvizície reklamy, zdieľanie infraštruktúry alebo programových služieb atď.)

Vo Švajčiarsku zastávajú názor, že v každom prípade je výhodnejšie spoliehať sa na financovanie, ako byť závislý na určitom programovom type. Týmto sa zabezpečí nezávislosť tvorby LRTVB.

Bez ohľadu na to, že dotácie by mali byť spojené s plnením určitého všeobecného záujmu, sú to  ciele, ktoré idú nad rámec mediálnej politiky. Verejné inštitúcie Švajčiarskej konfederácie uvažujú aj o zavedení osobitnej finančnej podpory pre LRTVB napríklad v prípadoch:

 • produkcia programov, ktoré podporujú uchádzačov o zamestnanie;
 • produkcia videa, ktoré podporujú integráciu ľudí so zdravotným postihnutím; titulkov a / alebo prekladať do posunkového jazyka výber z vlastných programových služieb;
 • ponuka mediálnych tréningov pre miestne zainteresované subjekty (mladých podnikateľov, mimovládnych organizácií, umelci, združenia občianskej spoločnosti, atď);
 • môžu vyvinúť iniciatívy vzdelávania v oblasti médií pre rôzne cieľové skupiny (školy, seniori, verejné knižnice, atď.)

Sprievodné iniciatívy regulačného úradu

OFCOM pôsobí ako koordinačný orgán pre akčný plán v prospech rozvoja švajčiarských LRTVB. Švajčiarsky plán zahŕňa rôzne aktivity pre regionálnu televíziu:

 • informačné akcie, školenia a akcie pre výmenu skúseností a osvedčených postupov v oblasti špecifických tém: management, technologický rozvoj, rozvoj formátov vysielania, získavanie zákazníkov, partnerstvo a synergie, atď,
 • distribúcia bulletinu pre LRTVB, ktorý bude sumarizovať informácie a príslušné tlačové správy o vývoji v oblasti technológií, kreativity a inovácií, zaujímavé medzinárodné praktiky, iniciatívy, atď,
 • organizácia výročného stretnutia vysielateľov,
 • stimulácia a zverejňovanie spoločných výziev na predloženie ponuky pre nezávislých výrobcov s cieľom produkovať medziregionálne programy: talk show, varenie show, ľudová kultúra.
 • Regulačný orgán tiež prispieva k podpore sektora a proaktívne komunikuje projekty a iniciatívy LRTVB širšiemu publiku.
 • Uverejňuje výročnú správu o rozvoji odvetvia so stručným vysvetlením a analýzu rôznych údajov zhromaždených regulačným orgánom alebo inými inštitúciami, ktoré prezentuje na tlačovej konferencii.
 • Ďalšou možnosťou je nezávislá porota, ktorá udeľuje jednu alebo viac televíznych cien za najlepšiu LRTVB iniciatívu v rôznych oblastiach.
 • Ako bolo uvedené vyššie, švajčiarske orgány organizujú prieskumy TV sledovanosti , štúdie o výkonnosti sektora, ktoré plne alebo čiastočne finančne pokrývajú. Takýto výskum vyžaduje značné finančné zdroje, aby boli schopné poskytnúť štatisticky významné údaje o malých a stredných LRTVB. Tie sa vykonávali len občas (ak vôbec) a údaje a čísla používané neboli veľmi komplexné, odkazovali iba na sledovanosť. Takéto štúdie budú financované zo strany švajčiarskych orgánov s cieľom zhromaždiť presnejšie údaje, vykonať podrobnejšie analýzy a lepšie porozumieť diváckym návykom , a to najmä vo vzťahu k programom , ktoré sú vnímané bezprostredne pred, alebo po uplynutí určitej vysielania. Tieto údaje by boli obzvlášť užitočné pre LRTVB, aby ich mohli používať, plánovať svoj rozvoj, a to nielen z komerčného pohľadu, ale s ohľadom na vzťah medzi publikom a prevádzkovateľov vysielania.

Spolupráca a súčinnosť

Hoci švajčiarskí  LRTVB sú súkromné spoločnosti, majú licencie a zodpovedajúci výkonný mandát, podieľajú sa na poplatku za poskytnutie programových služieb ako poskytovatelia služieb verejného záujmu.

Nevyhnutne, toto zvláštne postavenie vyvoláva otázku vzťahu medzi LRTVB a verejnoprávnym televíznym kanálom. Existujú dva spôsoby, ako pristupovať k tejto problematike.

 • Prvá sa týka spolupráce medzi LRTVB a Švajčiarskou Broadcasting Corporation (SBC). V niektorých krajinách, spolupráca medzi miestnymi a verejnoprávneho vysielania je regulovaná a podporovaná pomocou sprievodných opatrení. Za predpokladu, že všetky strany sú financované z verejných zdrojov a plnia verejné mandáty je to logické. Ide o optimalizáciu finančných prostriedkov a podporu plnenia mandátu prostredníctvom využitia existujúcich synergií, autonómie a špecifických vlastnosti jednotlivých zúčastnených strán.
 • Druhý aspekt sa týka rozsahu LRTVB a SBC. So siedmimi televíziami a 17 rozhlasovými stanicami, SBC má obrovský rozsah, čo je samozrejme vzhľadom k nedostatku silných súkromných prevádzkovateľov na národnej úrovni a prítomnosť rôznych jazykových skupín.

Je nevyhnutné, aby akákoľvek reforma mediálnom v prostredí LRTVB si udržala rovnováhu v celom odvetví, a podporovala schopnosť jednotlivých zúčastnených strán rozvíjať sa bez toho, aby potlačila ostatných. Je potrebné podporovať otvorenú, priamu a konštruktívnu diskusiu medzi zodpovednými LRTVB a SBC, ktorý by mal byť starostlivo pripravené, štruktúrované a postupne zavádzané pod záštitou švajčiarskych orgánov. Okrem toho, LRTVB by mali byť podporované, aby začali nové partnerstvá alebo rozšírili existujúce partnerstvá s univerzitami a inštitútmi v oblasti žurnalistiky a komunikácie.

Leave a Reply