V Belgicku sú považované za verejnú službu TV vysielania

belgZákladný právny rámec bol vytvorený v 1990, kedy sa prostredníctvom prijatia niekoľkých vyhlášok sa prvýkrát vytvoril komplexný rámec pre aktivity, ktoré dostali meno “regionálna TV”. Tento rámec stanovil hlavné princípy:
– bolo zadefinovaných 11 oblastí vysielania
– programová služba bola obmedzená na 200 hodín vysielania ročne;
– uznávaní regionálni vysielatelia boli povinní sa zaregistrovať ako neziskové organizácie, pretože táto právna forma uľahčuje distribúciu verejných financií,
– komerčná reklama bola schválená ako dodatočný zdroj príjmov;
– miestni prevádzkovatelia káblovej televízie boli povinní vysielať všetky regionálne televízne stanice v ich príslušnej oblasti vysielania (must-carry).

V roku 1993 vzniklo prvých päť televíznych vysielateľov a ďalších šesť pribudlo následujúci mesiac. Takáto mediálna scéna pokračuje dodnes.

Aj keď postoj verejnosti a politikov voči regionálnym vysielateľom v 1980 bol váhavý, prešlo hlbokou transformáciou. Pomoc bola LRTVBs stále viac rozhodujúca a rozhodlo sa o osobitných opatreniach v prospech ich zabezpečenia. Pozrite sa na platforme Arbeitsgemeinschaft Regionalfernsehveranstalter v Sachsen (ARIS) na adrese: http://www.lokalfernsehen.de

Podrobnosti o hodnotení obsiahnutých v analýze SLM vysielanie možno nájsť na adrese: http: //www.slm-online.de/fernsehen/funkanalyse

V roku 2005, okrem existujúcich jednotlivých dotácií z rôznych provinčných a obecných úradov, boli schválené finančné dotácie.
V roku 2008, vláda oznámila nasledujúce štátne dotácie, ktoré boli prezentované ako podpora pre mandát všeobecného záujmu poskytované LRTVBs:

 • ročný príspevok € 50,000 na LRTVB pre zabezpečenie správ a informačných programov;
 • ročný príspevok € 166 000 na LRTVB k dosiahnutiu týchto troch cieľov:
  plnenie záväzkov v súlade s vyhláškou, najmä implementácia programových služieb, ktoré zvyšujú zapojenie občanov do regionálnych akcií;
  – r
  ealizácia spoločných vzdelávacích a školiacich projektov pre mladých novinárov;
  – r
  ozvoj iniciatív a projektov na rozvoj digitálnej a interaktívne platformy.

Všeobecné problémy LRTVBs v dôsledku zmeny v oblasti audiovizuálnych médií viedli vládu, aby riešila niektoré nedoriešené otázky v tomto odvetví. V roku 2014, bol prijatý výnos v znení neskorších predpisov a tak dokončila legislatívny rámec:

Mandát

Vyhláška z roku 2009 dala LRTVBs mandát na vysielanie regionálnych informácií, s cieľom podporiť komunikáciu medzi obyvateľmi, ako aj medzi obyvateľstvom a orgánmi samosprávy a tak prispievať k sociálnemu a kultúrnemu rozvoju regiónu.

Nasledujúce dodatky boli vykonané pokynmi:

 1. čo najväčšie možné publikum v danej oblasti vysielania sa malo dosiahnuť použitím Regionálnej informačnej programovej služby týkajúce sa oblasti vysielania;

 1. vysoká miera zapojenia diváka do programových služieb mala byť zaručená pomocou interaktívnej aplikácie.

Zákonné požiadavky

Vyhláška zahŕňa aj predpisy pre prevádzkovanie spoločnosti. Obmedzené je vzájomné vlastníctvo podielov a koncentrácii médií. Zmluvy uzavreté s prevádzkovateľom LRTVB musia obsahovať ustanovenia s cieľom zaistiť novinársku a finančnú nezávislosť. Príjmy z príspevkov za vysielanie a z verejného financovania majú byť plne použité na plnenie mandátu udeleného vyhláškou.

Príspevok za vysielanie

Broadcaster príspevky boli zmenené a štruktúrované podľa pomerne zložitého systému, ktoré teraz zahŕňajú aj denný dosah LRTVBs. Regulačný orgán kontroluje a overuje rôzne údaje o počte účastníkov a tiež denný dosah.

Vysielanie a vysielacie oblasti

Hoci si LRTVBs udržali výhradné právo na rozširovanie vo svojej vlastnej vysielacej oblasti, programové novinky môžu byť vysielané po celom Flámsku. Prijatie týchto ustanovení viedlo predovšetkým k začleneniu reštrukturalizácie LRTVBs že bola súčasťou vydavateľskej skupiny. Zároveň došlo k všeobecnej intenzifikácie partnerstva a súčinnosti medzi LRTVBs.

Flanders je zaujímavý príklad a pozorovanie preukáže aké rôzne inovácie alebo nové strategické smery môžu byť (napr. zahrnutie publika faktorom úspechu pri stanovení finančných príspevkov, určenie účelu určitá verejné fondy alebo niektoré konsolidácie odvetvia LRTVB).

Francúzsky hovoriace Belgicko

LRTVBs majú rovnaký status: všetky stanice sú štruktúrované ako neziskové združenia; z hľadiska funkcie, ktoré sú považované za verejnú službu televízneho vysielania, a podľa audiovizuálnej vyhlášky dostávajú významné prostriedky z verejných zdrojov.

Francúzska hovoriaca komunita v Belgicku teraz má 12 LRTVBs s oblasťou pokrytie, ktoré sa líšia vo veľkosti. Tunajšia televízna krajina je pozoruhodne stabilná: všetky LRTVBs, ktoré boli založené existujú dodnes.

Avšak v roku 2000 sa dramaticky zmenila situácia pre LRTVBs. Rastúci vek publika, dopady finančnej krízy na reklamný trh a potrebné zmeny, aby sa prispôsobili novým spotrebných TV návyky robia hlboká štrukturálne reformy ešte naliehavejšie.

Vládne politické zámery boli spočiatku veľmi ambiciózne a sú zamerané na zásadné zmeny.

Avšak, táto počiatočná ráznosť bola brzdená spoločným úsilím LRTVBs, aby sa zachovala ich plná autonómia.

Hlavným výsledkom reformy prijatej v roku 2011 bolo komplexné refinancovanie sektora. To zahŕňalo zmenu predchádzajúceho prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivú LRTVBs.

Okrem toho, regionálni vysielatelia majú viacej priamych a nepriamych dotácií. Provincie, mestá a obce podporovali LRTVBs vo väčšom rozsahu (vo forme dotácií, reklama investície a programu sponzorovanie).

LRTVBs tiež profitujú z podpory zamestnanosti v nekomerčnom sektore zo strany francúzsky hovoriacej komunity, regióny a federálnej vlády.

Finančná štruktúra LRTVBs vo frankofónnej Belgicku sa mierne líši od švajčiarského televízneho vysielania. Ich dlhodobá finančná stabilita nebola doteraz zaistená: sedem z dvanástich LRTVBs dokončili fiškálny rok 2012 rok so stratami. Spolupráca medzi miestnymi prevádzkovateľmi vysielania je bežná a je zakotvená pevne v programovej štruktúre. Typ, intenzita a kvalita spolupráce medzi televíznych programových služieb a vysielateľom verejné služby (RTBF) sa silne líši pri jednotlivých vysielateľoch. Spolupráca má pozitívny vývoj.

Rozvoj regulačného rámca pre francúzsky hovoriace Belgicko je charakteristická jednak výrazným individualizmom LRTVBs a veľmi vysokou úrovňou pomoci od miestnych úradov. Cez servisný opakujúci sa program, aj tie najmenšie LRTVBs ponúkajú pestrejší obsah ako inokedy. Intenzívny výmenný program a koprodukcie občas vychádzajú viac z novinárskeho rozhodnutia, ako z dôvodov šetrenia peňazí, alebo zvýšenia efektivity.

Štúdia o globálnom využití televízie výskumného inštitútu TNS zo septembra 2013, ktorý zobrazuje výsledky pre Valónsko, ukazuje, že približne 70% valónskej populácie sleduje svoj miestny televízny kanál aspoň občas, a takmer 30% hodiny aspoň každý druhý deň.

Médialna krajina francúzsky hovoriaceho Belgicka je charakterizovaná krehkou ale stabilnou finančnou bilanciou (vďaka rozsiahlej politickej podpore), koprodukciou pri programových službách, významnou autonómiou (najmä vo vzťahu k médiálnym konglomerátom), a značnými rozdielmi vo veľkosti a rozmanitosti v novinárskej oblasti.

Leave a Reply