Veľká Británia – financie sú viazané na výrobu regionálnych informácií

90% dospelých konzumuje určitú formu miestnych médií, miestne noviny a regionálne správy ITV sú najobľubenejšími formami. Regionálne správy na priťahujú podiely publika približne 20% na celoštátnej úrovni, čo predstavuje  4 až 5 miliónov divákov na večer. Napriek svojej popularite ale regionálne televízie v súčasnosti čelí značným ekonomickým problémom. ITV narazila na pokles reklamy a zvýšenú konkurenciu.


vbVeľká Británia je zvlášť zaujímavý prípad vo vzťahu k rozvoju miestnych televíznych staníc: paradoxne, hoci krajina má najdlhšiu tradíciu, a praktické skúsenosti v oblasti decentralizácie súkromných médií vo vzťahu k miestnej televízii, je to krajina s najnovšou históriou v tomto smere.

Veľká Británia bola prvou európskou krajinou, ktorá otvorila svoj sektor médií na súkromné iniciatívy. Televízny zákon z roku 1954 začal decentralizáciu výroby to viedlo k vzniku série súkromných prevádzkovateľov televízneho vysielania, ktorí boli obmedzení na určitú zemepisnú oblasť. V dekádach, ktoré nasledovali, postupná integrácia rôznych staníc zmenila štruktúru britského mediálneho prostredia a dnes ITV je v podstate súkromný národný televízny vysielač.

Významné je, že licencie (a finančné prostriedky za poskytovanie verejnej služby) vydané regionálnym vysielateľom sú viazané na výrobu a vysielanie regionálnych informácií.

Programy vo vysielacej oblasti ITV preto vysielajú regionálne informácie v dôsledku tradície a povinnosti. To je tiež prípad s BBC, ktorá má regionálne programové okná pre Škótsko, Severné Írsko a Wales a decentralizovanú výrobu v dvanástich oblastiach Anglicka – v tomto zmysle pôsobí ako sieť.

Tieto prvky tiež vysvetľujú, prečo žiadne trvalé iniciatívy pre nezávislé miestne televízie sa neboli schopné rozvíjať vo Veľkej Británii. Súťaž, technológia, regulácia a priemysel sa nepodarilo vytvoriť obzvlášť priaznivé podnebie.

V roku 2010 mediálna scéna má nový vývoj. Štátny tajomník pre médiá oznámil svoj zámer využívať nové príležitosti vytvorené DVB-T a stimulovať existujúce regionálne TV. Vývoj regulačného rámca pre miestneho vysielanie sa uskutočnilo v dvoch fázach.

Vládne priority a predpisy

Vláda oznámila svoje zámery jasne v týchto hlavných bodoch:

  • Časť DVB-T spektra bola vyčlenená pre miestne televízne iniciatívy;

  • Ad-hoc úlohy a usmernenia boli odovzdané regulátorovi, Ofcom, ktorý predložil technické riešenie, definoval procesy pre vydávanie licencií a vytvoril špecifický zjednodušený a znížený regulačný rámec, ktorý len minimálne obmedzuje LRTVBs (systematické deregulácia) a zaručuje transparentnosť pri vydávaní licencií;

  • BBC bol zahrnutý v technickej realizácii financovania miestnych televíznych staníc. BBC tiež zaviazala vrátane 5.000.000 £ obsahu ročne po dobu minimálne troch rokov, s cieľom obohatiť jeho vlastnú programy;

  • Určitá miera viditeľnosti je zaručená pre LRTVBs prostedníctvom elektronického programového sprievodcu (EPG) a číslovanie kanálov: číslo 8 bol sprístupnený na DVB-T. Vláda tiež podporuje káblové, satelitné a IPTV platformy za to, že poskytnú prioritné miesta miestnym LRTVBs kvôli ich postaveniu ako poskytovateľa verejných služieb.

Regulačný rámec pre miestne subjekty televízneho vysielania v Spojenom kráľovstve je preto relatívne jednoduchý a štíhly.

Základné prvky je možné zhrnúť takto:

  • Miestni poskytovatelia služieb musia mať v súlade s ich záväzkami servisný program v súlade s aplikáciou; akákoľvek jeho zmena podlieha predchádzajúcemu súhlasu Ofcom.

  • LRTVBs sú povinní dodržiavať kódex vysielania, kódexu pre plánovanie reklamy a anglický kódex pre reklamné vysielanie, ale sú oslobodení od obmedzení na reklamný čas.

Vysielanie pre miestnu televíziu

Prvých šesť LRTVBs začali vysielať od konca roka 2013 a v lete 2014. Potom nasledovalo udelenie viac licencií a začalo vysielanie novej programovej služby. Do 1. marca 2015 bolo 17 LRTVBs. Tieto prvé iniciatívy sú relatívne nové, neexistujú výročné správy pre tieto LRTVBs. Doteraz nebolo verejne dostupné objektívne hodnotenie, s ktorými by bolo možné vykonať podrobnú analýzu tohto mladého mediálneho prostredia. V každom prípade, prevádzkovatelia vysielania každý majú veľmi rozdielne profily, program, servisné linky a právnu formu.

Počiatočné odhady výkonu LRTVBs vo Veľkej Británii

Rozsiahle správy v médiách týkajúce sa „London live“ sú najviditeľnejšie. Je to vzhľadom k uznaniu tohto prevádzkovateľa vysielania a skutočnosti, že patria do veľkej mediálnej skupiny. Nedávno však oznámili, že prišli o tretinu svojich zamestnancov, najmä členov redakcie. Zdroje, ktoré takto ušetrili zamerali na nákup opakovateľných programových služieb. Avšak, LRTVB je stále povinný vysielať osem hodín miestneho programu za deň, a z toho tri hodiny musia spadať do hlavného vysielacieho času.

V rovnakom období ako mala problémy „London Live“ , televízia „Birmingham TV“ skrachovala a to malo značný ohlas v médiách.

Treba tiež poznamenať, že aj keď si BBC plní svoju povinnosť a vlastne nakupuje reportáže a program od regionálnych staníc, nestalo sa, že by taký materiál nebol využitý.

Avšak, tieto kritiky a úvahy nezakrývajú pozitívny vývoj v LRTVBs: pozitívne správy v tlači nemusí mať vždy rovnaký ohlas ako negatívne správy – o pozitívnych sa nepíše.

Vlani v lete tri LRTVBs publikovali počiatočné čísla sledovanosti: všetky boli veľmi povzbudivé. Notts TV v Nottinghame hlásili týždenný dosah 189,000, STV Glasgow hlásili dosah 572,000 v jeho prvom fiškálnom mesiaci, zatiaľ čo Horčica TV Norwich hlásili stav 100.000.

Leave a Reply