Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných médiach, hovorí medzinárodný Monitoring plurality médií

Podľa Monitoringu plurality médíí, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorig médií, Slovensko má najväčšie medzery v oblasti médií.

Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestných a regionálnych médiach.

EÚ poslanci radia, že politici by mali prijať jasnú stratégiu podpory nezávislosti miestných médií a to aj po finančnej stránke, pretože plnia verejnoprospešnú úlohu.

Čo je monitoring plurarity médíí?

Monitorovanie plurality médií (MPM) je nástroj, ktorý posudzuje rizíká plurality médií v danej krajine.
Projekt MPM je spolufinancovaný Európskou úniou. Pred implementáciou do roku 2016 bol nástroj testovaný v rámci dvoch pilotných projektov v rokoch 2014 a 2015.

Monitor sleduje riziká spojené s pluralitou médií na základe súboru dvadsiatich ukazovateľov pokrývajúcich štyri rôzne oblasti: základná ochrana, pluralita trhu, politická nezávislosť a sociálna inklúzia.

Ukazovatele pokrývajú právne, ekonomické a sociálno-politické otázky. MPM pokrýva širokú predstavu plurality médií, ktorá zahŕňa politické, kultúrne, geografické, štrukturálne a obsahové dimenzie.

Zahrnuté sú všetky typy médií: verejné služby, komerčné a komunálne médiá. Okrem toho monitor uznáva, že rôzne politiky a regulačné prístupy sa môžu vzťahovať na rôzne typy médií (napr. vysielanie, tlač a nové médiá).

Výsledky, zhromaždené údaje a analýza poskytujú tvorcom politík, výskumným pracovníkom a občianskej spoločnosti užitočné informácie na lepšie pochopenie hrozieb plurality médií v rôznych mediálnych súvislostiach a na plánovanie príslušnej mediálnej politiky alebo opatrení na podporu verejnoprospešných médií.

Kliknutím sem : Stiahnite si úplnú správu monitora plurality médií 2016


Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestnych médiach

Vysoké riziko ukazovateľa politickej kontroly nad médiami (71%) je vo všeobecnosti výsledkom problémov s miestnymi, regionálnymi, komunálnymi médiami.

Podľa správy mimovládneho inštitútu pre verejné otázky (IVO – Inštitút pre verejné otázky) je otázka objektivity a rovnováhy spravodajstva v miestnych médiách, ktoré de facto vlastnia mestské úrady v období pred voľbami, dlhodobý nevyriešený problém.

Správa uvádza aj niekoľko príkladov politickej závislosti

Mesto Galanta, predseda redakčnej rady časopisu, ktorý vydáva mesto, sa stal členom kampane pre koalíciu politických strán, bol volebným tímom starostu; toto by mohlo byť považované za príklad priameho politického vplyvu.

Nielen Galanta, takých príkladov je v segmente miestných novín dosť. Miestne noviny sa masovo zneužívajú na polickú kampaň. Upozorňuje na to Transparency International v tomto článku.

Iný príklad bol v hlavnom meste Bratislava, kde majiteľ vydavateľstva miestnych novín, ktorý bol zároveň kandidátom starostu mestskej časti Bratislavy, spojil volebnú kampaň s reklamnou kampaňou pre miestne noviny a vyhral voľby (pozri volebnú správu IVO, str. 139 a 140).

V druhom citovanom prípade je reč o majiteľovi a vydavateľovi Bratislavských novín. Radovan Števčík sa stal starostom Starého Mesta a kandiduje na starostu aj v komunálnych voľbách 2018.

“Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí, (pozri správu Rady o vysielaní 2015, dodatok 4), ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám.

Potvrdzuje to aj situácia v hlavnom meste Bratislave, kde samospráva mesta – primátor priamo finančne podporuje dve miestne televízne stanice.
Jedno z týchto médií je priamo osobne prepojené s riadiacimi politickými stranami prostredníctvom riadiacich pozícií kandidátov na poslancov.
Pozri: Medialne.SK: Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov)

V tomto prípade opisujú prípad TV Bratislava a TV Ružinov, ktorý je popísaný v článku. Médiom priamo prepojeným z politikou má byť TV Ružinov, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti.Televíziu riadi herec Igor Adamec, ktorý je aj poslanec mestskej časti a bývalý štátny tajomník za stranu Sieť. V komunálnych voľbách 2018 už kandiduje za starostu Ružinova.
Druhé médium je TV Bratislava, ktorá na svoju nezávislosť doplatila.Viacej o prípade je tu.


Finančnú závislosť od miestnych samospráv potvrdzuje aj združenie regionálnych televíznych staníc RegionTvnet, v ktorom sa uvádza, že “motivácia na vytvorenie združenia je nedocenenie hodnoty aktivít miestnych médií, ktoré sú na slovenskom mediálnom trhu za 20 rokov a väčšina z nich je často vnímaná negatívne, pretože sú úplne závislé od obecných vlád ”
Zdroj: www.regiontvnet.sk

Situácia je už neúnosná. To je dôvod, prečo vzniklo združenie Asociácia regionálnych televízií RegionTVnet.
Nezriedka sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší nezávislej TV finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje.

Zničí to, do čoho roky investoval, zoberie ľuďom právo na informácie a zničí aj investíciu súkromného ponikateľa.
Takýto osud postihol  TV Naša Košice, TV Trenčín (dodnes sa majiteľ súdi s p. Rybníčkom), TV Karpaty, TV Zemplín, TV SEN a ďalšie.

Záver a odporúčanie zo správy

Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť, ktorá dosahuje najvyššie riziko, hlavne v miestnych médiách, ktoré sú financované a často vlastnené miestnymi samosprávami a sú vystavené politickému tlaku.

Mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu. Tie by mohli byť kombinované s ochrannými opatreniami v oblasti redakčnej nezávislosti.

V tomto ohľade aj redakčná nezávislosť zaostáva z dôvodu neexistujúceho právneho postavenia šéfredaktora a súvisiacich záruk.

Jedným z možných riešení tejto otázky by bolo vytvorenie modelu koregulácie, ktorý by vytvoril všeobecné štandardy etického rámca a dohliadal na ich vykonávanie prostredníctvom rozhodovania o sťažnostiach a riešení sporov o etických otázkach.

Situácia podľa Asociácie regionálnych televízií – RegionTVnet

  • Vlastníctvo
    Už teraz platí, že televíziu nemôže vlastniť štát, mesto, obec, je to zo zákona a zákonodarca tým sledoval nezávislosť médií. Verejnoprávna RTVS je má osobitný zákon. Regionálna TV teda môže byť iba ako súkromné vlastníctvo, ako všade inde. Získava licenciu pre TV vysielanie a je regulovaná zákonom 308/2000 Z.z., čiže nezávislosť je ich povinnosť.Ale v  miestných podmienkach v SR sa “zákon obchádza” tak, že miestne časti a mestá zakladajú obchodné spoločnosti s 100% účasťou mesta / obce. Ako obchodná spoločnosť už licenciu pre televízne vysielanie vlastniť môže. Tak vznikajú televízie riadené politikmi akou je napríklad TV Ružinov. Riešením by mohlo byť obmedzenie takýchto špekulácií.
  • Financovanie
    S nástupom krízy v roku 2006 vo vyspelejších ekonomikách intervenoval priamo štát, aby udržal regionálne vysielanie. Tie sa neuživia z reklamy, nikde na svete, najmä pre ich nebulvárny charakter.Ďalšou etapou podpory sú posledné roky. S nástupom využívania sociálnych sietí, konšpiračných webov a fake news, štáty sa rozhodli finančne podporiť miestne, dôveryhodné média a televízie financuje priamo štát – teda aspoň základnú službu verejnosti – pravidelne ju informovať o dianí v regióne.

Štáty regionálnu televíziu, hoci v súkromnom vlastníctve, považuje za službu verejnosti. Niekde ako napríklad vo Švajčiarsku má regionálna televízia odštep s koncesionárskych poplatkov, inde je to formou objednávky verejnoprávnych programov. Regionálna televízia tak nie je závislá od milosti/nemilosti miestnych politikov ako v SR.

Aj samotný záver tohto monitoringu uvádza, že mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu.

Viac o situácií v SR

Viac o podpore regionálneho vysielania v zahraničí

Viac o histórií lokálneho vysielania v SR

Zdroje:

https://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/&prev=search

http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/slovakia/

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/9772.pdf

https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=38613 

 

Leave a Reply