Význam regionálneho vysielania

Regionálna TV má nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

 • Prispieva k lepšej vzájomnej informovanosti občanov a orgánov miestnej samosprávy, k väčšej účasti občanov na správe verejných vecí.
  Regionálne televízne vysielanie má u nás, ako aj v Európe, rastúcu tendenciu a v mestskej spoločnosti zohráva dôležitú komunikačnú úlohu. Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.
 • Ovplyvňuje rozvoj regiónu
  Hlavným cieľom lokálnej televízie je významne ovplyvňovať rozvoj daného regiónu z ktorého televízia pochádza, jeho identitu, a to najmä vtedy, ak programové zameranie vystihuje podstatné aspekty diania v danom meste, jeho okolí, či regióne. V súčasnosti sa stávajú zainteresovanejšími z pohľadu občana, stávajú sa jedným z hlavných prvkom regiónu v zmysle nielen kultúrnom, regionálneho povedomia, kultúrnej identity, uchovávania nárečí, ale aj v ekonomickom zmysle, kde spadá rozvoj trhu práce, priestor pre prezentovanie nových moderných technológií, priestor pre reklamu a inzerciu.
 • Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí
  Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach. Jednou z možností diváka je aj možnosť zasahovania do relácie.
  V mnohých prípadoch môžu sami občania priamo vstupovať do programu a prezentovať svoje názory reflektujúce rôzne udalosti rôznorodého charakteru, problémové situácie či nevyriešené problémy určitej obce. Pracovníci televízií mnohé relácie nakrúcajú práve na podnety občanov žijúcich v tej ktorej obci.
 • Pestuje lokálnu a regionálnu identitu a má integračnú funkciu
  Tento druh médií taktiež podporuje kultúrnu stránku, pretože prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.
 • Lokálne média významne prispievajú k demokratizácii
  Ukázalo sa, že lokálne médiá významne prispievajú k demokratizácii a to práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a informačne blízke.
 • Je faktorom zachovania alebo rozširovaniu plurality médií
  Regionálne média sa snažia aktivizovať občana v jeho účasti na správe verejných vecí v jeho bezprostrednom okolí, podporujú regionálnu kultúrnu identitu a podporujú ekonomický  regionálny rozvoj.

Pridaj komentár