Zmluvy o spolupráci a UVO

Zmluva sa uzatvára, ak má verejný obstarávateľ záujem o vysielanie určitého programu, ktorý propaguje verejnoprospešnú myšlienku, formuje správanie, vzdeláva a popularizuje. Obvyklým prípadom je regionálne vysielanie, kde je cieľom prezentácia aktivít mesta, mestskej časti a organizácii, ktoré patria do jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Samospráva pri spolupráci s regionálnou TV uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti regionálneho TV vysielania. Predmetom je výroba a odvysielanie programov.

Verejní obstarávatelia majú pochybnosti či môžu využiť výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní, ktorá služby týkajúce sa vysielacieho času oslobodzuje od povinnosti.

Podľa novej Smernice EP 24/2014 sa výnimka sa vzťahuje na zákazky na vysielací čas, na zákazky na poskytovanie programov, ktoré sa zadávajú poskytovateľom audiovizuálnych služieb.
Analýza: JUDr. Matej Šebesta

Dôvodom neistoty je právny názor UVO (Úradu pre verejné obstarávanie), ktorý konštatuje:  “verejný obstarávateľ, ak nie je zároveň aj vysielateľom, nemôže nadobúdať programový materiál bez postupov VO. Výnimka obstojí iba v časti “zákazky súvisiace s vysielacím časom.” 

V staršej smernici sa pojem “poskytovanie programov” nevyskytoval a tak to viedlo k úvahe, že poskytovanie programov je výrobou diela a teda nie službou, ktorá s vysielacím časom súvisí. Tým že novšia smernica taký pojem uvádza, jednoznačne  spresňuje význam pojmu “zákazka súvisiaca s vysielacím časom”. Vyjadrenia UVO vychádzajú zo staršej Smernice 18/2004. UVO má za to, že zákazka súvisiaca s vysielacím časom je iba odplatný predaj vysielacieho času. Výroba programu realizovaná vysielateľom v súvislosti s vysielaním tam podľa toho názoru nepatrí. Výrobu programu pre televízne vysielanie nepovažovali za zákazku týkajúcu sa vysielacieho času. Definícia pojmu “zákazka týkajúca sa vysielacieho času” v SK právnom poriadku neexistuje, bohuvďaka v novej smernici pribudol výraz “poskytovanie programov”.  Výklad zákona a Smernice sa na Slovensku začal vykladať odlišne od predchádzajúcej praxe a od výkladu v okolitých krajinách EÚ.

Ako aplikovať výnimku v súlade zo zákonom?

Odporúčame sa vo formulácii zmluvy vyhnúť pojmu “výroba”, pretože to nie je presné. Tu totiž totiž  nejde o zmluvu o dielo ako by si to mohol niekto vykladať.  Televízia predáva vysielací čas v ktorom program vysiela. Na predaj vysielacieho času, sa výnimka vzťahuje jednoznačne. V susedných krajinách sa pri uplatňovaní výnimky pojem “výroba” používa bez problémov a to aj v prípade že obstarávateľ nie je vysielateľom. Naopak kritike podlieha holý predaj reklamného vysielacieho času (bez výroby), keď sa nehospodárne nakladá s verejnými financiami.

V ďalšom texte (článkoch) ponúkame širší pohľad na problematiku, ktorej sme sa venovali v spolupráci s právnymi kanceláriami JUDr. Mateja Šebestu a JUDr. Igora Chovana. Požiadali sme Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej UVO) o metodické usmernenie, tiež sme požiadali o výklad pojmov Kanceláriu Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Znenie výnimky

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) v § 1 ods. 2, písm. p) určuje, že na civilnú zákazku, ktorou vysielateľ nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje programový materiál určený na televízne vysielanie alebo rozhlasové vysielanie, a civilnú zákazku, ktorá sa týka vysielacieho času sa ZVO nevzťahuje.

Predmetná výnimka z uplatňovania aplikácie ZVO obsahuje 2 časti.

Prvá časť sa týka zákazky ktorou vysielateľ nadobúda, vyvíja alebo koprodukuje programový materiál určený pre vysielanie – túto môže uplatniť len verejný obstarávateľ ktorý je zároveň v postavení vysielateľa a druhá časť sa vzťahuje na zákazku, ktorá sa týka vysielacieho času ( túto môže uplatniť aj iný verejný obstarávateľ ako vysielateľ.)

Výnimka sa teda uplatňuje na určitý druh služieb, v prvom prípade služby nakupuje vysielateľ, v druhom prípade sa služby nakupujú od vysielateľa. (Vysielateľ = poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb)

Citované ustanovenie §1 ods.2 písmeno p je do zákona prevzaté zo smernice EP a Rady 2004/18/ES o koordinácií postupov zadávania verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

Zákonodarca mal racionálny dôvod, pre ktorý tieto služby z režimu verejného obstarávania vylúčil. Vyhlasovať súťaž tam, kde je dopredu jasný víťaz, medzi rôzne vyprofilovanými televíznymi stanicami, alebo tam, kde jediný vhodný uchádzač, vyznieva priam komicky a je zbytočným plytvaním verejnými financiami.

Leave a Reply