Zopakujme si zásady vysielania politickej reklamy

2666322698Still1119_00000Predvolebná politická kampaň zúri všade. Veľkoplošnou vonkajšou reklamou je už dávno zaplienená celá krajina, v hlavnom meste nie je kam sa pozerať, je na internete, je v latentnej forme aj v tlači a v televízií. Televízia, aj vďaka silnému dosahu a vplyvu, má prísne pravidlá pre vysielanie politickej reklamy. Televízia si nemôže dovoliť to čo iné média a regionálna TV, ktorá nemá za sebou silných hráčov, už vôbec nie. Rada pre vysielanie ešte nevydala komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb, učiní tak pravdepodobne neskôr. Aby sme predišli prípadným nepríjemnostiam, pripomeňme si už teraz zásady vysielania v čase volieb .

Vysielanie pred voľbami

 1. Vysielanie politickej reklamy mimo volieb sa zakazuje
  Televízia (a rozhlas) zo zákona nemôže vysielať politickú reklamu kedykoľvek, iba v čase určenom zákonom – v čase oficiálnej politickej kampane.
  Podľa § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. je vysielanie politickej reklamy zakázané, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitným zákonom je v tomto prípade zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej Rady Slovenskej republiky.
  Podľa ust. § 24 ods. 8 zákona č. 333/2004 Z. z. sa vysielanie politickej reklamy začína 21 dní predo dňom volieb. Zákon č. 333/2004 Z. z. však nestanovuje koniec vysielania politickej reklamy. Pre voľby do NR SR sa teda neustanovuje tzv. volebné moratórium, na rozdiel od volieb do samosprávy.
  .
 2. Pozor na to, aby ste neposkytovali politickú reklamu neúmyselne
  Politici sa pohybujú všade, kde sa niečo deje. Napríklad príjmete pozvanie na podujatie. Skúsený charizmatický politik ľahko očarí svojím šarmom neskúseného redaktora a tak z nevinného rozhovoru na spoločenskú tému sa stane predvolebná kortešačka. Majitelia televízií,  veľmi dobre viete kde začína a kde končí politická kampaň, nenechajte sa zmanipulovať. Ani v prípade, že organizátor podujatia (napríklad starosta) vám výrobne náklady reportáže zaplatí, nemá nárok na bezplatnú politickú reklamu pre svojho hosťa. Dôsledky porušenia zákona musíme znášať my.
  .
 3. Čo je politická reklama?
  Podľa ust. § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na

  a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,

  b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.“

 4. Realizovať politickú kampaň nie je povinnosť ale právo
  Vysielateľ s licenciou nemusí vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy vôbec a na vyhradenie času na odvysielanie politickej reklamy neexistuje pre kandidujúce subjekty zákonné právo. Ak sa však vysielateľ s licenciou rozhodne vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy, musí dbať na to, aby zabezpečil pre všetky subjekty rovnaké podmienky podľa § 24 ods. 4 a 7 zákona č. 333/2004 Z. z.

Riadna politická reklama počas volieb

Realizuje sa najmä formou klasickej reklamy – krátky, akčný, vizuálne úderný spot. Krátky spot je vhodný, pretože politická reklama v televízií je časovo obmedzená a nebolo by rozumné minúť čas zdĺhavým rozprávaním. Zákon 308/2000 pozná aj iné formy mediálnej komunikácie. Telenákup si nevieme predstaviť, ale sponzorský odkaz alebo product placement si vieme predstaviť. Formu politickej reklamy zákon neurčuje. Zaujímavé by bolo vysvetlenie Rady pre vysielanie či môže byť politická reklama aj vo forme sponzorského odkazu, ale túto otázku jej pravdepodobne nikto ešte nepoložil a politická strana sa o takúto formu ani nepokúšala.

 1. Politická reklama musí byť označená
  Vysielatelia sú povinní zreteľne označiť a oddeliť vysielanie politickej reklamy pred voľbami do NR SR od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Požiadavka zreteľného oddelenia bude naplnená v prípade, že vysielanie politickej reklamy bude od ostatného vysielania oddelené oznamom na jeho začiatku, ako aj na konci.

 2. Zodpovednosť za obsah reklamy má politická strana
  Netreba sa obávať prípadných klamstiev v reklame, zodpovednosť za obsah reklamného posolstva nesie objednávateľ. Podľa ust. § 24 ods. 1 tretia veta a § 24 ods. 3 druhá veta zákona č. 333/2004 Z. z. majú zodpovednosť za obsah politickej reklamy vysielanej tak vo vysielaní vysielateľa na základe zákona, ako aj vysielateľa s licenciou, kandidujúce politické strany alebo koalície.

 3. Právo na úhradu
  Ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 333/2004 Z. z. priznáva vysielateľom úhradu nákladov na politickú reklamu, ktorú uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície (platená politická reklama).

 4. Najviac 30 minút pre každého
  V zmysle uvedeného vysielateľ s licenciou môže na politickú reklamu vyhradiť vysielací čas v rozsahu najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície. Ak by tento čas presahoval spolu 10 hodín, sú vysielatelia s licenciou povinní rozdeliť vyhradený čas na vysielanie politickej reklamy medzi jednotlivé kandidujúce subjekty pomerne, podľa uplatnených požiadaviek, pričom 30 minútový zákonný limit musí ostať zachovaný.

  Tento čas rozdelia vysielatelia rovnomerne medzi kandidujúce politické strany alebo koalície tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená.

 5. Rovnaké podmienky
  Vysielatelia sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Uvedené nemožno vykladať v zmysle, že tieto podmienky majú byť u všetkých vysielateľov rovnaké. Každý z vysielateľov určí tieto podmienky samostatne, pričom takto určené podmienky musí garantovať pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície

  Vysielateľ povinný pri prideľovaní času na vysielanie politickej reklamy zachovať rovnaký prístup ku všetkým kandidujúcim subjektom, ktoré si uplatnili nárok na vyhradenie času na politickú reklamu, nielen čo do rozsahu vyhradeného času, ktorý musí byť pomerný vo vzťahu k uplatneným nárokom a maximálnemu povolenému času politickej reklamy, ale aj čo do času, kedy bude politická reklama odvysielaná.

Diskusné programy

Zákon o voľbách zaviedol osobitný pojem – diskusné relácie. Uvedený zákon tento pojem nedefinuje, len upravuje postup pri vysielaní diskusných relácií, a to zvlášť pre Rozhlas a televíziu Slovenska, vysielateľa na základe zákona na jednej strane a vysielateľov s licenciou na strane druhej.

Vysielateľ na základe licencie môže diskusné relácie zaradiť do programovej štruktúry v období od 21 dní predo dňom konania volieb až do dňa konania volieb vrátane, pričom zaradenie týchto relácií do programovej štruktúry schvaľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vysielateľ s licenciou je v tom prípade povinný predložiť Rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt relácie, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Zaradenie takejto relácie sa nepovažuje za zmenu programovej služby.

Pre diskusné relácie nie sú upravené osobitné pravidlá pre reguláciu vysielaného obsahu. Keďže však s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o politicko-publicistické programy, bude potrebné dbať na dodržiavanie § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., tzn. zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť týchto programov, pričom názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.

Bežné vysielanie počas volieb

Na spravodajské a publicistické (teda aj politicko-publicistické programy) nevzťahujú žiadne obmedzenia v prípade, že sa realizujú rovnakým spôsobom a za rovnakých okolností ako v čase mimo obdobia vysielania politickej reklamy pred voľbami do NR SR a sú v súlade s platnými programovými skladbami vysielania jednotlivých vysielateľov.

Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa § 24 ods. 2, 5 a 10 zákona č. 333/2004 Z. z., ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície, je v čase určenom na vysielanie politickej reklamy podľa § 24 ods. 8 zákona č. 333/2004 Z. z., zakázané. Uvedený zákaz sa bude vzťahovať na všetky iné relácie, v ktorých existuje možnosť, že by akýmkoľvek spôsobom mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície.

Článok bol spracovaný podľa: Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do NR SR (DOC) 2012

Pridaj komentár